Odzyskiwanie odszkodowań po wypadku w pracy

Definicja wypadku przy pracy wskazuje, że za taki uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, jeżeli nastąpiło ono w związku z pracą.

Chodzi zatem o zdarzenie, które miało miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, a także czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia oraz w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między jego siedzibą a miejscem, w którym wypełniane są obowiązki wynikające ze stosunku pracy. W tym ostatnim przypadku nie chodzi o codzienne przebywanie drogi z domu do (lub z) pracy. Jeśli wtedy dojdzie do wypadku, nie jest on kwalifikowany jako wypadek przy pracy, a poszkodowany w nim pracownik będzie mógł ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jednorazowe odszkodowanie nie będzie mu przysługiwało, ponieważ w takim przypadku przepisy tego nie przewidują.

wypadek w pracy odszkodowanie

Takie są podstawowe zasady oceny, czy określone zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, a wynikają one z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.), zwanej ustawą wypadkową.

Specjalizujemy się w pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach w pracy

Poszkodowanym w wypadkach w pracy oferujemy szeroki zakres pomocy prawnej, począwszy od dochodzenia odszkodowania od pracodawcy przez uzyskanie świadczeń z ZUS oraz polis dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jasne zasady wynagradzania

Pobieramy jedynie prowizję od uzyskanej kwoty, bez jakichkolwiek wcześniejszych opłat. Nasi Klienci mają zatem pewność, że proces odszkodowawczy przeprowadzamy sumiennie z maksymalnym zaangażowaniem.